Formulare Acte - Model download gratuit Act constitutiv societate in comandita simpla Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act constitutiv societate in comandita simpla

Taburi primare

Download Model de Act constitutiv societate in comandita simpla

Download formular Model de Act constitutiv societate in comandita simpla in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act constitutiv societate in comandita simpla download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act constitutiv societate in comandita simpla in format pdf, word, doc

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLA

ACTIVITATE PRINCIPALA - Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului

Subsemnatii:

- .................., CNP........................, nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie .........., domiciliat(a) in .............., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judet ..........., posesor(oare) a B.I (sau pasaport) seria ..... nr. ......., eliberat de ...................... a Mun./Or. ............. la data de ............

Si

- .................., CNP........................, nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie romana, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judet ........, posesor(oare) a B.I (sau pasaport) seria ..... nr. ........, eliberat de ......... a Mun./Or. ............ la data de ............

in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata am hotarat constituirea societatii in comandita simpla "..............."

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, OBIECTUL, SEDIUL, DURATA SOCIETATII

Art. 1. - DENUMIREA SOCIETATII.

Denumirea societatii este S.C. "............" S.C.S., conform dovezii privind disponibilitatea firmei, inregistrata sub nr. ................ la Oficiul Registrul Comertului ................

In toate actele, facturile, actiunile, publicatiile si orice alte documente emanand de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele "Societate in comandita simpla" sau de initialele "S.C.S.", de sediu, codul unic de inregistrare, capitalul social.

Denumirea si reprezentarea grafica a societatii (sigla) vor fi protejate pe cai legale.

Art. 2. - FORMA JURIDICA A SOCIETATII.

Societatea Comerciala ".........." S.C.S. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate in comandita simpla. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane cu stipulatiunile prezentului act constitutiv.

Ca persoana juridica, societatea este titulara de drepturi si obligatii si apare in proces in nume propriu.

Art. 3. - OBIECTUL SOCIETATII

Societatea comerciala "........." S.C.S. isi va desfasura activitatea in domeniul "Industria de prelucrare a lemnului", diviziune CAEN 20, avand ca obiect principal "Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului" cod CAEN 2010, iar in secundar urmatoarele activitati:

- Fabricarea de produse stratificate din lemn - cod CAEN 2020;

- Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii - cod CAEN 5153.

Art. 4. - SEDIUL SOCIETATII

Societatea isi are sediul in ................, str. ............, nr. ....., sector/judet ........

In baza hotararii tuturor asociatilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschida filiale, birouri si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in ............. sau in alte orase din tara sau din strainatate.

Art. 5. - DURATA SOCIETATII

Durata societatii este de ....... ani cu incepere de la ....... pana la .............

Asociatii nu pot conveni incetarea contractului de societate inainte de expirarea termenului mentionat. La expirarea primului termen de functionare, durata societatii se prelungeste cu noi termene de functionare, daca nici un asociat nu cere contrariul.

Prelungirea duratei societatii se inscrie in registrul comertului, cu indeplinirea formelor de publicitate cerute de lege.

Societatea va putea fi continuata in persoana mostenitorilor.

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL. APORTUL ASOCIATILOR

Art. 6. - Capitalul social este in valoare de ........... lei. El va putea fi modificat numai in conditiile legii, cu acordul tuturor asociatilor.

Art. 7. - Aportul asociatilor consta in urmatoarele:

Domnul/doamna ........... asociat comanditar a depus suma de .......... lei.

Domnul/doamna ............ asociat (comanditar, comanditat) a adus bunul ................ in valoare de ............ lei.

Valoarea bunurilor aduse ca aport a fost stabilita pe baza actelor de proprietate anexate.

Art. 8. - Aporturile sociale individuale vor putea fi cesionate ori transmise cu orice titlu numai cu acordul tuturor asociatilor si in cazuri temeinic justificate.

CAPITOLUL III

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 9. - SOCIETATEA este condusa si administrata de asociatii comanditati (sau numai de unul dintre acestia). Acestia au semnatura sociala in orice fel de acte si pot face toate operatiunile necesare pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii, in limitele prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

Art. 10. - SOCIETATEA va putea da mandat special sau general unor alte persoane, caz in care acesti mandatari trebuie sa poarte semnatura tuturor asociatilor.

Art. 11. - Asociatii comanditati care administreaza societatea au urmatoarele obligatii:

- sa tina evidenta registrelor prevazute de lege;

- sa intocmeasca, la sfarsitul fiecarui an, bilantul, contul de profit si pierderi si inventarul in prezenta tuturor asociatilor ori a reprezentantilor lor;

- sa puna la dispozitia asociatilor registrele societatii in conditiile prevazute de lege.

Art. 12. - Raspunderea asociatilor comanditati este nelimitata si solidara.

Comanditatii sunt comercianti si vor avea drepturile si obligatiile prevazute de lege.

Art. 13. - Comanditarii nu sunt comercianti in sensul legii, iar raspunderea lor este limitata la concurenta aportului lor social.

Art. 14. - Asociatii comanditati nu vor intreprinde nici un alt comert similar sau de alta natura nici direct, nici prin persoane interpuse si nici nu vor putea sa finanteze in alte afaceri.

Art. 15. - Asociatii care au comis una din faptele prevazute de art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicata pot fi exclusi din societate, prin hotarare judecatoreasca, la cererea societatii sau a oricarui asociat, in conditiile si cu efectele prevazute de art. 223-225 din aceeasi lege.

CAPITOLUL IV

PARTICIPAREA LA BENEFICII SI PIERDERI A ASOCIATILOR

Art. 16. - Beneficiile sau pierderile eventuale realizate in activitatea societatii vor fi impartite dupa cum urmeaza:

................................................................................

Dreptul la beneficii si pierderi al fiecarui asociat comanditar sau comanditat se va calcula din procentele mentionate in functie de aportul social pe care fiecare l-a adus.

Art. 17. - In contul eventualelor beneficii ce se vor imparti la sfarsitul anului, fiecare asociat comanditat va putea ridica lunar pentru intretinerea sa personala suma de ........... lei.

Art. 18. - Beneficiile se vor imparti la sfarsitul fiecarui an, pe baza bilantului anual, daca sunt reale si numai daca ridicarea de catre asociati a partii lor de beneficii nu aduce stanjenire activitatii societatii.

La calcularea beneficiilor si repartizarea lor se respecta dispozitiile legii.

Art. 19. - Inainte de repartizarea si distribuirea beneficiilor se va face constituirea de rezerve, reintregirea capitalului social ori cresterea lui daca exista hotarare in acest sens luata cu acordul tuturor asociatilor.

CAPITOLUL V

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 20. - Societatea se dizolva pentru cauzele si cu particularitatile prevazute de art. 227 - 237 din Legea nr. 31/1990, republicata.

Dizolvarea societatii se inscrie in Registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial in conditiile legii.

Art. 21. - Dizolvarea societatii da dreptul fiecarui asociat sa ceara lichidarea acesteia daca administratorii nu intreprind masuri in acest sens.

Art. 22. - Lichidarea societatii se va face in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata.

Operatiunile de lichidare si neintelegerile dintre asociati vor fi executate si transate de lichidatorii numiti prin acordul asociatilor ori de instanta competenta cand acestia nu se inteleg.

Art. 23. - Lichidatorii vor face evaluarea marfurilor, a bunurilor mobile si imobile ce apartin societatii prin inventar, de comun acord cu asociatii si pe baza documentelor referitoare la achizitionarea lor.

Art. 24. - Pentru impartirea patrimoniului social, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor propune repartizarea activului intre asociati. Ei vor avea in vedere ca satisfacerea comanditarilor sa se faca mai ales cu sume de bani, iar la satisfacerea comanditatilor sa tina seama de eventuale drepturi de preferinta ale acestora asupra unor bunuri corporale sau incorporale pe care le-au adus ca aport la societate.

Asociatii nemultumiti de activitatea ori solutia lichidatorilor vor putea face opozitie la instanta de judecata in termen de 15 zile de la notificarea bilantului.

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

Art. 25. - Actul constitutiv poate fi modificat de asociati cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si a conditiilor de fond si publicitate prevazute pentru valabilitatea lui.

Art. 26. - Administratorii societatii vor lua masurile necesare in vederea autorizarii, inregistrarii si indeplinirii actelor de publicitate conform legii.

Contractul s-a incheiat in ........ exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, precum si cate unul pentru autentificare, inregistrare, inmatriculare, sucursale, (filiale) si sediul local.

Semnatura asociatilor

. ....................

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Act constitutiv societate in comandita simpla au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act constitutiv societate in comandita simpla va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !