Formulare Acte - Model download gratuit Contract de furnizare de servicii farmaceutice Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de furnizare de servicii farmaceutice

Taburi primare

Download Model de Contract de furnizare de servicii farmaceutice

Download formular Model de Contract de furnizare de servicii farmaceutice in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de furnizare de servicii farmaceutice download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de furnizare de servicii farmaceutice in format pdf, word, doc

CONTRACT de furnizare de servicii farmaceutice

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate ..................................., cu sediul in municipiul/orasul ......................................, str. .................................................. nr. ......., judetul/sectorul ........................., tel/fax .................., reprezentata prin director general ..............................,

si

Furnizorul de servicii farmaceutice .........................., avand sediul in municipiul/orasul..............................., str. ........................... nr. ....., bl. ..., sc. ....., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ..........................., telefon .......................,inregistrata la registrul comertului ......................... cu nr. J..../..............., si avand contul nr. .........., deschis la ................................., si codul fiscal nr. ...................., reprezentat prin ...................., cu autorizatie nr. ..............

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii farmaceutice conform Ordinului ministrului de stat, ministrul sanatatii, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 307/49 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea listelor cuprinzand denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, si a modului de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, suportate din Fondul asigurarilor sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 12 mai 2000, si Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.

III. Serviciile farmaceutice

Art. 2. - Prezentul contract se aplica numai pentru eliberarea medicamentelor, cu sau fara contributie personala conform Ordinului ministrului de stat, ministrul sanatatii, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 307/49 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea listelor cuprinzand denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, si a modului de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 12 mai 2000.

Art. 3. - Furnizarea medicamentelor se va desfasura prin intermediul urmatoarelor unitati ale furnizorului, altele decat sediul social:

1. .......................................... din ........................ str. ........................... nr. ..................., bl. ...., sc. ............, sector/judet ................, tel/fax ........................, cu autorizatia de functionare nr. ............/.................. eliberata de ........................ si acreditarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........................../.........................,

farmacist .........

2. ................................ din ......................... str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., sector/judet ................, tel/fax ..................................., cu autorizatia de functionare nr. ............/.................. eliberata de ................................. si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ............/................,

farmacist .......

3. ................................ din ......................... str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., sector/judet ................, tel/fax ...................................., cu autorizatia de functionare nr. ............/.................. eliberata de ................................ si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../................,

farmacist......

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la 31 decembrie 2001.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

V. Obligatiile partilor

A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate

Art. 6. - Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:

a) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor farmaceutice acordate asiguratilor, la termenele convenite in prezentul contract, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurari sociale de sanatate;

b) sa notifice furnizorului orice modificare a pretului de referinta;

c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii farmaceutice;

d) sa verifice activitatea furnizorului de servicii farmaceutice prevazuta in prezentul contract.

B) Obligatiile furnizorului de servicii farmaceutice

Art. 7. - Furnizorul are urmatoarele obligatii:

a) sa respecte modul de prescriere si eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala;

b) sa se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform Listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala cu contributie personala;

c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ-valorica;

d) sa pastreze la loc vizibil condica de reclamatii a asiguratului; aceasta va avea paginile numerotate si va fi stampilata de casa de asigurari de sanatate;

e) sa intocmeasca si sa prezinte casei de asigurari de sanatate documentele necesare decontarii medicamentelor eliberate (factura, borderoul centralizator si prescriptiile medicale);

f) sa puna la dispozitie, la cererea medicilor, lista cu preturile de vanzare cu amanuntul a medicamentelor existente in farmacie si sa reactualizeze aceasta lista periodic;

g) sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda autorizatie de libera practica;

h) sa informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de asigurat;

i) sa respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor in relatiile cu asiguratii;

j) sa participe la sistemul organizat pentru asigurarea serviciilor farmaceutice in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale;

k) sa elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, daca medicul indica numai denumirea substantei active;

l) sa aduca la cunostinta asiguratilor, la loc vizibil in farmacie, conditiile de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala;

m) sa elibereze prescriptii medicale pentru asigurati, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurari sociale de sanatate;

n) sa aiba permanent in stoc curent la dispozitia persoanelor asigurate medicamente la nivelul pretului de referinta stabilit prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

VI. Modalitati de plata

Art. 8. - (1) Decontarea medicamentelor eliberate se face pe baza de factura, borderouri centralizatoare si prescriptii medicale, avandu-se in vedere pretul de referinta al medicamentelor la data achizitionarii lor de catre farmacie.

(2) Casa de asigurari de sanatate nu deconteaza sumele aferente prescriptiilor medicale cu sau fara contributie personala, care nu corespund prevederilor referitoare la prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor, din vina exclusiva a furnizorului de servicii farmaceutice.

Art. 9. - Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ............. a fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.

Art. 10. - Valoarea contractului este de ..... lei.

Art. 11. - Suma totala este achitata de casa de asigurari de sanatate la data de ....., dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data prezentarii decontului. In cazul unei intarzieri de peste 60 de zile de la data prezentarii decontului, furnizorul de servicii farmaceutice poate sista eliberarea medicamentelor cu sau fara contributie personala, pana la achitarea datoriilor de catre casa de asigurari de sanatate, dupa care farmacia poate continua eliberarea in baza contractului initial incheiat.

Art. 12. - Plata se face in:

a) contul nr. ................. deschis la ....................;

b) .......... .

VII. Raspunderea contractuala

Art. 13. - Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.

Art. 14. - Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.

Art. 15. - Furnizorul de servicii farmaceutice garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor farmaceutice acordate asiguratilor.

Art. 16. - Reprezentantul legal al furnizorului de servicii farmaceutice cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.

Art. 17. - Clauza speciala

Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.

Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.

Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

VIII. Incetarea contractului

Art. 18. - In cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale partile contractante pot cere rezilierea prezentului contract dupa un preaviz de 45 de zile.

Art. 19. - Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele situatii:

a) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;

b) incetarea activitatii furnizorului prin faliment, dizolvare, lichidare;

c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;

d) anularea acreditarii furnizorului de catre casa de asigurari de sanatate;

e) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;

f) acordul de vointa al partilor.

Art. 20. - Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:

a) isi schimba sediul social, spatiul;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului.

Art. 21. - Situatiile prevazute la art. 19 lit. a)-e) si art. 20 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.

Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.

Art. 22. - Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

IX. Corespondenta

Art. 23. - Corespondenta legata de derularea prezentului contract se va efectua in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.

Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

X. Modificarea contractului

Art. 24. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 45 de zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.

Modificarea se va face printr-un act aditional semnat de ambele parti si va fi anexa a acestui contract.

Art. 25. - In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.

Art. 26. - Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

XI. Solutionarea litigiilor

Art. 27. - (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maxim 60 de zile de la data inregistrarii cererii.

Art. 28. - Hotararile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 27 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

XII. Alte clauze

............................................................

............................................................

............................................................

Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate a fost incheiat azi, ......, in doua exemplare a cate ... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

CASA DE ASIGURARI FURNIZOR DE SERVICII

DE SANATATE FARMACEUTICE

Director general, Reprezentant legal,

Director general

adjunct economic,

Vizat

-----

Oficiul juridic

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de furnizare de servicii farmaceutice au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de furnizare de servicii farmaceutice va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !