Formulare Acte - Model download gratuit Contract de furnizare de servicii medicale stomatologice Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de furnizare de servicii medicale stomatologice

Taburi primare

Download Model de Contract de furnizare de servicii medicale stomatologice

Download formular Model de Contract de furnizare de servicii medicale stomatologice in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de furnizare de servicii medicale stomatologice download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de furnizare de servicii medicale stomatologice in format pdf, word, doc

CONTRACT de furnizare de servicii medicale stomatologice

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ......................, str. ............ nr. ......., judetul/sectorul ............................., tel/fax ..............., reprezentata prin director general .......................,

si

Cabinetul medical .........................., organizat:

- cabinet individual .................... reprezentat prin medicul/dentistul titular: ............................

- cabinet asociat sau grupat ...................... reprezentat prin medicul delegat: ................................

- societate civila medicala .............................. reprezentata prin administratorul: ............................

- cabinet organizat ca persoana juridica ......................... reprezentant legal: .............................

- cabinet care functioneaza in structura unei unitati sanitare cu personalitate juridica .............. reprezentant legal: ...........

cu certificat de inregistrare nr. ............, autorizatie de infiintare nr. ..............., autorizatia sanitara nr. ............., avand sediul in municipiul/orasul ................., str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ......, judetul/sectorul ............................, telefon ................., cont nr. .............., deschis la trezoreria statului, ...................... cod fiscal nr. ......................

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala stomatologica, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale stomatologice furnizate

Art. 2. - Serviciile medicale stomatologice ce fac obiectul prezentului contract sunt cele prevazute in anexa nr. 11 la Normele metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001.

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale stomatologice se desfasoara la urmatoarele unitati ale furnizorului:

1. ............................. din .............., str. ......... nr. ..., bl. ...., sc. ......, sector/judet .............., tel/fax ..........., cu autorizatia de functionare nr. ........../......... eliberata de ............ si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../........

2. ............................. din .............., str. ............ nr. ..., bl. ...., sc. ......, sector/judet .............., tel/fax ........., cu autorizatia de functionare nr. ......../......... eliberata de ............ si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../........

3. ............................. din .............., str. ............, nr. ..., bl. ...., sc. ......, sector/judet .............., tel/fax ........., cu autorizatia de functionare nr. ........../......... eliberata de ............, si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ........../........

4.

.........................

.........................

Art. 4. - Furnizarea serviciilor medicale stomatologice catre asigurati, se va asigura prin:

1. medic/dentist ....................., acreditat de comisia de acreditare ....................... prin .................... nr. ......, din ............., codul medicului/dentistului: .......................

2. medic/dentist ..................., acreditat de comisia de acreditare ........................ prin .............. nr. ..........., din .............., codul medicului/dentistului: .......................

3. medic/dentist ...................., acreditat de comisia de acreditare .................. prin ............... nr. ......, din .............., codul medicului/dentistului: .......................

IV. Durata contractului

Art. 5. - Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la 31 decembrie 2001.

Art. 6. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

V. Obligatiile partilor

A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate

Art. 7. - Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:

a) sa stabileasca plafonul lunar pe medic/dentist, in vederea decontarii serviciilor medicale stomatologice conform Listei cuprinzand serviciile stomatologice si tarifele acestora;

b) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor medicale stomatologice acordate asiguratilor, la termenele convenite, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate;

c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale stomatologice;

d) sa verifice activitatea furnizorului de servicii medicale stomatologice conform prezentului contract.

B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale stomatologice

Art. 8. - Furnizorul de servicii medicale stomatologice are urmatoarele obligatii contractuale:

a) sa acorde asiguratilor ingrijirile medicale stomatologice contractate si sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice asiguratilor in caz de urgenta;

b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul stomatolog/dentistul;

c) sa informeze, daca este cazul, medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele si tratamentele efectuate sau despre orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;

d) sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate;

e) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor necesare, conform reglementarilor in vigoare;

f) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;

g) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;

h) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;

i) sa afiseze la cabinet, intr-un loc vizibil, programul de lucru la cabinetul medical si unde se poate adresa asiguratul in situatii de urgenta survenite in afara orelor de program - nume medic/dentist, adresa, numar de telefon;

j) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

k) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;

l) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

m) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a colegiului medicilor privind modul de desfasurare a intregii sale activitati care face obiectul contractului;

n) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul mediu si auxiliar;

o) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea;

p) sa informeze asiguratii in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;

q) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;

r) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurari de sanatate;

s) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursuri de perfectionare continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;

t) sa respecte criteriile medicale de calitate;

u) sa acorde asistenta medicala stomatologica asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.

VI. Modalitati de plata

Art. 9. - (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora prevazute in anexa nr. 11 la Normele metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si in limita unui plafon trimestrial/medic/dentist, calculat conform cap. V art. 70 din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, cu incadrarea in fondurile alocate asistentei medicale stomatologice.

(2) Urgentele stomatologice pot depasi sumele repartizate lunar/medic/dentist in cadrul unui trimestru cu maximum 10%.

Art. 10. - (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar pana la data de ............. a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, se face decontarea celei de a treia luni a trimestrului expirat, ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv.

Pentru luna in curs casa de asigurari de sanatate poate acorda sume in limita sumei aferente lunii respective.

(2) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale stomatologice se face pe baza documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Art. 11. - Plata serviciilor medicale stomatologice se face in contul nr. ............. deschis la trezoreria statului.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 12. - Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

VIII. Raspunderea contractuala

Art. 13. - Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.

Art. 14. - Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage majorari de intarziere egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii impozitelor catre stat.

Art. 15. - Furnizorul de servicii medicale stomatologice garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 16. - Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate.

Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.

Art. 17. - Clauza speciala

Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.

Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Incetarea contractului

Art. 18. - Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.

Art. 19. - Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:

a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;

b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;

c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;

d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare;

e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;

f) contravine prevederilor Statutului Casei de Asigurari de Sanatate;

g) incetarea activitatii casei de asigurari de sanatate;

h) acordul de vointa al partilor.

Art. 20. - Casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se reziliaza cu data la care intervine una dintre urmatoarele situatii:

a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical.

Art. 21. - Situatiile prevazute la art. 19 lit. a)-g) si la art. 20 lit. b) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.

Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.

Art. 22. - Prezentul contract poate fi reziliat de partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta

Art. 23. - Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.

Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

XI. Modificarea contractului

Art. 24. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.

Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.

Art. 25. - In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.

Art. 26. - Modificarile referitoare la plafonul trimestrial/medic/dentist ca urmare a recalcularii sumelor cuvenite in asistenta medicala stomatologica nu se negociaza si intra in vigoare de la data comunicarii lor catre furnizorul de servicii medicale stomatologice.

Art. 27. - Clauza speciala

Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

XII. Solutionarea litigiilor

Art. 28. - (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.

Art. 29. - Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 28 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresri competente.

XIII. Alte clauze

...............................................................

...............................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi .............., in doua exemplare a cate ......... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

CASA DE ASIGURARI DE FURNIZOR DE SERVICII

SANATATE MEDICALE

Director general, Reprezentant legal,

Director general adjunct

economic,

Vizat

-----

Oficiul juridic

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

As vrea sa stiu de unde se ridica acest formular;
Unde se depune;
Exista o lista cu anumite cabinete stomatologice care lucreaza cu casa de asigurari;

- moraru camelia (neverificat) - 6 ani ago.

Multumiri

- Dan (neverificat) - 4 ani ago.

n

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de furnizare de servicii medicale stomatologice au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de furnizare de servicii medicale stomatologice va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !