Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prestari servicii marketing Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prestari servicii marketing

Taburi primare

Download Model de Contract de prestari servicii marketing

Download formular Model de Contract de prestari servicii marketing in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prestari servicii marketing download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prestari servicii marketing in format pdf, word, doc

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MARKETING

nr. ...../.............

I. Partile contractante

Art. 1. Prezentul contract s-a incheiat intre:

S.C. ........................, cu sediul in ............, adresa .............., telefon ..........., e-mail ............., inregistrata la Registrul Cometului ............ cod fiscal .........., cont curent nr. ............. deschis la banca ................... reprezentata prin ..................., denumit in continuare beneficiar

si

S.C. ......................., cu sediul in ................, strada .............. telefon ..............., e-mail ................., inregistrata la Camera comertului .............., cod fiscal .........., cont curent nr. ............., deschis la Banca .............. filiala ........... reprezentata prin ............., denumit in continuare executant.

II. Obiectul contractului

Art. 2. Executantul va presta beneficiarului urmatoarele servicii:

a. activitati legate de promovarea produselor beneficiarului;

b. studii de piata efectuate;

c. activitati de publicitate;

d. participare la evenimente expozitionale;

e. realizare materiale si documentatii in vederea promovarii.

III. Onorariul cuvenit

Art. 3. Onorariile executantului se vor stabili de comun acord pe masura actiunilor executantului.

IV. Durata contractului

Art. 4. Durata prezentului contract este de 1 an, cu incepere de la data semnarii prezentului contract.

Art. 5. Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional la prezentul contract, incheiat cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii prezentului contract.

V. Comunicari / Notificari

Art. 6. In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin serviciul postal Prioripost. In cazul unor situatii urgente, comunicarea poate fi facuta si telefonic, fax sau e-mail, sub conditia instiintarii reprezentantului legal al societatii.

VI. Incetarea contractului

Art. 7. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

a. partile convin de comun acord incetarea contractului

b. expirarea unui an calendaristic de la data semnarii contractului

c. neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor de catre una din parti

VII. Forta majora

Art. 8. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti in scris sau telefonic, in termen de maximum 3 (trei) zile de la aparitie.

VIII. Litigii

Art. 9. Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, solutionarea se va face prin arbitraj de catre ......, in conformitate cu regulile sale de procedura arbitrala. Partile se obliga sa execute intocmai decizia arbitrajului.

IX. Clauze finale

Art. 10. Prezentul contract s-a incheiat azi, ......... 2000 in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte si contine 2 pagini.

 

Reprezentant legal beneficiar,                               Reprezentant legal consultant,

.............................. S.C. .........................              .............................. S.C. .........................

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Multumesc

- Andrei Popescu (neverificat) - 1 lună ago.

Model contract marketing online

- Cristina Bularca (neverificat) - 1 lună ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prestari servicii marketing au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prestari servicii marketing va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !