Formulare Acte - Model download gratuit Contract Individual de Munca Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract Individual de Munca

Taburi primare

Download Model de Contract Individual de Munca

Download formular Model de Contract Individual de Munca in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract Individual de Munca download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract Individual de Munca in format pdf, word, doc

Model contract munca CIM nou

S.C. ______________________

CUI - _____________________

NR. ______/________________

 

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

 

A.     Părţile contractului

 

Angajator - Persoana juridică/fizică ………….., cu sediul/domiciliul în STR. ……………., NR. 1, BL. …, SC. …, ET. …, AP. …, LOC. ……………, JUDETUL ……….., COD POSTAL-……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………,

şi

salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ………………………………….., permis de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………,

 

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

 

B. Obiectul contractului: ……………………………………………………………………………………

 

C.  Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata ........………............................. urmând să înceapă activitatea la data de .......................;

b) determinată, de ..............luni, pe perioada cuprinsă între data de .....………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

 

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăşoară la …………………………………………………………………………………

2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel:………………………………..

 

E. Felul muncii

Funcţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România;

 

F. Atribuţiile postului

            Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

 

G. Condiţii de muncă:

1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991

            2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

 

H. Durata muncii:

 

1.  O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ……….. ore/săptămână.

a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………. (ore zi/ore noapte/inegal);

b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

2. O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), ……….. ore/săptămână.

a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:…………………….(ore zi/ore noapte);

b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

 

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de .......... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ……………………… .

 

J. Salarizare:

1. Salariul de bază lunar brut: .....………………….................... lei;

2. Alte elemente constitutive:

a). sporuri ............................………………;

b). indemnizaţii …………………………..…;

c). alte adaosuri…………………………….;

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 

4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ......................... .

 

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:

a). echipament individual de protecţie .......................................;

b). echipament individual de lucru .............................................;

c). Materiale igienico-sanitare ................................................…;

d). alimentaţie de protecţie .....................................…;

e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ......................................... .

 

L. Alte clauze: 

a). perioada de proba este de ……………… 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie /120 de zile calendaristice pentru funcţiile de connducere……………………………;

b). perioada de preaviz în cazul concedierii este de ……… 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie/ 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere………………zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de ………20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie/ 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere ……….…zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă;

d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;

e). alte clauze.

f). salariatul este obligat sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Fisei Postului

 

 

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

 

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

            f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.

 

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

f). obligatia de a se supune obiectivelor de performanţă individuale  impuse,   precum și  criteriilor de evaluare a realizării acestora

 

 

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

 

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

 

4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:

 

a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

f). sa evalueze salariatul numai dupa obiectivele de performanţă individuale  impuse,   precum și  dupa criteriile de evaluare a realizării acestora

 

 

N. Dispoziţii finale

            Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ………………./……………………..…… la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului ………………….…/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

 

 

Angajator,                                                                                         Salariat,

 

………….………………….…                                                         ……….……………………

    

 

  Reprezentant legal,

 

…………………………….….

 

 

 

      Pe data …………………………. prezentul contract încetează in temeiul art. …………….. din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

 

 

 

 

Angajator,

 

 ………………………………

 

 formular contract munca mai 2013

modificare si completare a modelului cadru al contractului individual de munca

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

ii bun

- cosmin nita (neverificat) - 10 ani ago.

bun

- 123 (neverificat) - 10 ani ago.

bun

- emilia (neverificat) - 10 ani ago.

de studiat

- misu (neverificat) - 10 ani ago.

de studiat

- misu (neverificat) - 10 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

e ok

- vasile (neverificat) - 10 ani ago.

ok

- Mihai (neverificat) - 10 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

i bun

- as (neverificat) - 10 ani ago.

E bun

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

e bun

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

e bun

- ion (neverificat) - 10 ani ago.

Este bun!

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

bun

- avram dorin (neverificat) - 9 ani ago.

E OK. Multumesc.

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

bun asa

- cristi (neverificat) - 8 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract Individual de Munca au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract Individual de Munca va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !