Formulare Acte - Model download gratuit Contract civil de angajare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract civil de angajare

Taburi primare

Download Model de Contract civil de angajare

Download formular Model de Contract civil de angajare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract civil de angajare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract civil de angajare in format pdf, word, doc

CONTRACT DE ANGAJARE

 

1. PARTI CONTRACTANTE

 

S.C. ................................., cu sediul in localitatea ................., str. ..........................., nr. ..., jud. ................, cod fiscal ................, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........., reprezentata de ......................., in calitate de ....................,

si

.................................., domiciliat in localitatea ................., str. ..................., nr. ..., jud. ............, posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ........, la data de .................

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

S.C. ................................., angajeaza pe ............................... incepand cu data de ............... pana la data de ..............., in functia de ............................

3. OBLIGATIILE PARTILOR

S.C. ............................... va asigura toate conditiile necesare pentru buna desfasurare a activitatii: ..........................................................

Sarcinile de lucru ale angajatului sunt: .............................................

Angajatul va trebui, de asemenea, sa duca la indeplinire orice alte sarcini care, de obicei, revin functiei de ........................, ca si alte activitati pe care le solicita S.C. ........................... Angajatul este de acord sa duca la indeplinire sarcinile pe masura posibilitatilor si experientei sale. Angajatul este de acord, de asemenea, sa lucreze norma intreaga de timp determinata prin prezentul contract de angajare.

4. PLATA ANGAJATULUI

S.C. .............................. ii va plati angajatului o remuneratie de ............ lei net lunar, pentru un regim normal de lucru de 8 ore/zi/5 zile/saptamana.

5. CONCEDIUL DE ODIHNA

Angajatul are dreptul la .... zile de concediu de odihna pe an cu plata integrala a remuneratiei dupa 11 luni de activitate. Angajatul isi va lua concediul in perioada de timp stabilita de S.C. ............................ si angajat de comun acord.

6. DURATA CONTRACTULUI DE ANGAJARE

Contractul de angajare intre ...................... si S.C. ......................... se incheie pentru o perioada nedeterminata.

7. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere, in cazul executarii necorespunzatoarea sau cu intirziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prezentul contract a fost incheiat la data de ............... in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

 

.......................                                                                                    ........................

 

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract civil de angajare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract civil de angajare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !