Formulare Acte - Model download gratuit Contract de asociere in participatiune (model 1) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de asociere in participatiune (model 1)

Taburi primare

Download Model de Contract de asociere in participatiune (model 1)

Download formular Model de Contract de asociere in participatiune (model 1) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de asociere in participatiune (model 1) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de asociere in participatiune (model 1) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

 

Societatea comerciala ..............................., cu sediul in ..................., tel./fax ..............., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul ..........., cod fiscal numarul ..........., avand contul numarul ................ deschis la Banca ...................., reprezentata de domnul/doamna ......................... care are functia de ......................, in calitate de ASOCIANT

si

Societatea comerciala ..............................., cu sediul in ..................., tel./fax ..............., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul ..........., cod fiscal numarul ............, avand contul numarul ............... deschis la Banca ...................., reprezentata de domnul/doamna ......................... care are functia de ......................., in calitate de ASOCIAT

au convenit incheierea prezentului contract de asociere in participatiune cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Asociantul si asociatul convin sa intemeieze o asociatie in participatiune cu scopul comun de a obtine castiguri de pe urma activitatii desfasurata de aceasta.

Art. 2. Prezenta asociere in participatiune are ca temei legal prevederile art. 251-256 Cod Comercial.

Art. 3. Pentru ca asociatia in participatiune sa desfasoare o activitate comerciala rentabila asociatul pune in asociatiune un spatiu comercial .............................. pentru ca asociantul sa desfasoare activitatea de ............................ in domeniul .................................... .

Rezultatele obtinute de pe urma acestei activitati vor fi impartite de

partile contractante in cotele convenite prin acest contract.

Art. 4. Aceasta asociatie in participatiune se caracterizeaza prin lipsa de personalitate juridica. Deoarece nu constituie o entitate juridica distincta in raporturile cu tertii asociatia in participatiune nu se poate obliga distinct.

Fiecare membru asociat se poate obliga fata de terti (cu care a contractat) in mod direct si distinct.

Art. 5. Asociatia in participatiune convenita prin prezentul contract va

desfasura activitate dupa urmatoarele principii:

a) independenta juridica si comerciala a fiecarui membru asociat;

b) sprijin reciproc si prioritate m prestarea de servicii necesare in

realizarea scopului asociatiei.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract se incheie pe o perioada de ................ incepand cu data de .................. pana la data de .................... .

Art. 7. Durata contractului poate fi prelungita cu acordul expres al partilor prin act aditional.

IV. ACTIVITATILE ECONOMICE DESFASURATE

Art. 8. Asociatul este de acord ca asociantul sa desfasoare activitati rentabile avand ca obiect: ......................... si/sau comercializarea de ...................... .

Art. 9. In vederea realizarii scopului prevazut la art. 8 din acest contract, asociantul va asigura:

a) personalul calificat;

b) aprovizionarea cu marfuri de la furnizori;

c) transportul marfurilor de la ............................ ;

d) orice alta activitate rentabila convenita de parti prin acte aditionale.

V. APORTUL PARTILOR LA ASOCIATIA IN PARTICIPATIUNE

Art. 10. Asociantul participa la asociatie cu exercitarea activitatii prevazute la art. 8. din contract pe care o va incepe la data semnarii contractului de catre parti.

Art. 11. Asociatul participa cu aportul unui fond de comert, situat la adresa: ................................, cu destinatia de ..................... .

Destinatia fondului de comert va fi pastrata pe toata durata contractului.

Din fondul de comert face parte un imobil proprietatea asociatului conform actului de proprietate ................... (sau este inchiriat de la proprietarul ...................... pe o perioada de ..................... conform contractului de inchiriere inregistrat la administratia financiara a ..................., proprietarul spatiului exprimandu-si acordul expres pentru utilizarea acestuia conform scopului asociatiei).

Imobilul este o constructie din ....................., acoperit cu .................. si este compus din ....... incaperi .............., fiecare avand o suprafata de ........... .

Imobilul este dotat cu utilitati: ..............................................

Imobilul are in dotare urmatoarele mijloace fixe: ...............................

Conform evaluarii efectuate de expertul autorizat ..................... agreat de ambele parti contractante, fondul de comert are o valoare de ................., acesta fiind aportul societatii ........................... care are calitatea de asociat.

Art. 12. La expirarea duratei asociatiei in participatiune, asociatul are dreptul la restitutiunea tuturor lucrurilor ce le-a adus ca aport, iar in cazul in care restitutiunea nu s-ar putea face, are dreptul la reparatiunea daunelor suferite. De asemenea, asociatul are dreptul de a i se da cont de lucrurile ce le-a pus in participatiune avand asupra asociantului un drept de creanta pentru aceste lucruri aduse ca aport in asociatia in participatiune (conform art. 254 Cod Comercial).

VI. CONDITII DE ADMINISTRARE

Art. 13. Asociatia in participatiune va fi condusa de un consiliu de administrare format din .... membri, cate .... de la fiecare societate comerciala asociata, care vor fi desemnati din partea societatii comerciale asociate de catre ......................., iar din partea societatii comerciale asociante de catre ....................... .

Desemnarea membrilor consiliului de administrare se va face pana la de .................

In caz de revocare a unui membru al consiliului de administrare sau in aczul in care unul din acesti membri se afla in imposibilitate de exercitare a calitatii acordate (deces, boala. demisie etc.) pe o perioada de cel putin 30 zile, societatile asociate vor numi un alt membru in consiliul de administrare al asociatiei.

Art. 14. Consiliul de administrare al asociatiei se intruneste in sedinte ordinare lunare, sau de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare, in urma convocarii scrise formulate de una din partile asociate si comunicate cu trei zile inainte de data fixarii sedintei. In convocarea scrisa se va preciza exact data, ora, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi a sedintei. Convocarea scrisa fi comunicata reprezentantului care face parte din consiliul de administrare baza de semnatura personala de luare la cunostinta.

Pentru validarea deliberarilor consiliului de administrare al asociatiei, hotararile acestuia se iau cu votul afirmativ a 2/3 din membrii prezenti.

Hotararile consiliului de administrare sunt consemnate intr-un registru, erotat, semnat si datat si stampilat de fiecare parte asociata.

Art. 15. Consiliul de administrare al asociatiei are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza strategia de activitate a asociatiei si programele aferente acesteia;

b) aproba preturile si tarifele pentru produsele comercializate si serviciile prestate in cadrul asociatiei conform prevederilor legale si stabileste politica preturilor pentru produsele depreciate;

c) stabileste necesarul de marfa si servicii, procedeaza la identificarea furnizorilor potentiali interni/externi, stabileste programul de functionare al ........................;

d) stabileste si aproba necesarul de dotari, modernizari si investitii si le supune aprobarii consiliului de administrare al asociatiei;

e) stabileste lunar repartizarea profitului/pierderii intre asociati, potrivit cotelor de participare cuvenite;

f) examineaza calculele de eficienta a operatiunilor efectuate;

g) stabileste si aproba cheltuielile necesare functionarii asociatiei;

h) stabileste si aproba numarul personalului care lucreaza pentru asociatie, atributiile si salariile acestuia;

i) prezinta un raport trimestrial conducerilor celor doua societati asociate, privind activitatea desfasurata;

j) hotaraste si aproba numai in comun orice alta problema in legatura cu functionarea asociatiei.

VII. EVIDENTA CONTABILA

Art. 16. Evidenta contabila a asociatiei in participatiune va fi tinuta centralizat si distinct de unul dintre asociati, respectiv de societatea comerciala ......................, aceasta contabilitate fiind tinuta autonom de propria activitate. La data de ............ ale fiecarei luni, societatea comerciala care tine evidenta contabila a asociatiei va transmite celuilalt asociat pe baza de decont cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea celuilalt.

VIII. MODALITATEA DE IMPARTIRE A REZULTATELOR ACTIVITATILOR ECONOMICE COMUNE DESFASURATE

Art. 17. Impartirea rezultatelor financiare (profit/pierderi) se va face astfel:

- ...% pentru asociant;

- ...% pentru asociat.

IX. RASPUNDEREA PARTILOR

Art. 18. In relatiile cu tertii, raspunderea pentru obligatiile comerciale asumate revine partii care s-a obligat.

Art. 19. Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute intocmai si intrutotul cu buna credinta, sinceritate si seriozitate.

Art. 20. Ambele parti se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derularii acestui contract.

Art. 21. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract.

Modificarea poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor in act aditional.

Art. 22. Pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor comerciale asumate in acest contract partea in culpa suporta daune.

Art. 23. In cazul in care asociatia nu desfasoara o activitate rentabila

rezultatele economice fiind nesatisfacatoare, partile contractante pot hotari incetarea asocierii inainte de expirarea duratei acesteia.

X. ALTE CLAUZE

Art. 24. Aderarea unor terte persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se poate face numai cu acordul ambilor asociati.

Art. 25. Cesiunea acestui contract este posibila numai pe baza acordului expres al partilor contractante consemnat in act aditional.

Art. 26. Cheltuielile facute de asociatie trebuie sa aiba la baza actele legale doveditoare.

XI. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Art. 27. Prin forta majora partile inteleg imprejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligatiilor comerciale asumate de catre oricare parte si care exonereaza de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 28. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.

Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forta majora, poate renunta la executarea in continuare a contractului.

Pentru ca forta majora sa inlature raspunderea, partea care o invoca este obligata:

a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forta majora in termen de ... zile de la aparitie;

b) sa solicite in termen de ... zile de la aparitie Camerei de Comert Industrie a certificat oficial de constatare a cazului forta majora;

c) sa comunice in scris partenerului contractual, in termen de si zile de la aparitie, dovada cazului de forta majora;

d) sa comunice in scris partenerului contractual incetarea cazului de forta majora in termen de ... zile de la incetare;

e) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecintele ce le genereaza cazul de forta majora.

Toate comunicarile se vor face letric, iar termenele de comunicare mai sus mentionate vor curge de la data stampilei postei de expediere.

Daca forta majora depaseste o durata de ... zile/luni, fiecare parte poate sa renunte la executarea contractului in continuare fara ca sa poata cere despagubiri de la cealalta.

Art. 29. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neinlaturat care ia nastere din natura, fapta omului sau lucru si care exclude culpa partii il invoca. Cazul fortuit ca si forta majora este exonerator de raspundere.

XII. LITIGII

Art. 30. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

Art. 31. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti si contine ... file, fiecare semnata, datata si stampilata de parti.

Pentru asociant acest contract este semnat de ..............................., conform actului de imputernicire numarul .... data .............. si pentru asociat contractul este semnat de .........................., conform actului de imputernicire numarul .... data ...................

Contractul a fost incheiat astazi ..............., in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 

 

Semnatura asociantului                                                    Semnatura asociatului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

este foarte bun acest exemplu

- asjasajs (neverificat) - 9 ani ago.

acest exemplu este foarte bun

- cujba sebastian (neverificat) - 9 ani ago.

foarte buna

- alexandru geanina (neverificat) - 8 ani ago.

Bun

- Dan Cristian (neverificat) - 6 luni ago.

Bun

- Anonymous (neverificat) - 6 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de asociere in participatiune (model 1) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de asociere in participatiune (model 1) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !