Formulare Acte - Model download gratuit Contract de imprumut cu garantie imobiliara Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de imprumut cu garantie imobiliara

Taburi primare

Download Model de Contract de imprumut cu garantie imobiliara

Download formular Model de Contract de imprumut cu garantie imobiliara in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de imprumut cu garantie imobiliara download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de imprumut cu garantie imobiliara in format pdf, word, doc

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GARANTIE IMOBILIARA

I. PARTILE

Art. 1

Subsemnatul(a)...................., cu domiciliul in localitatea ............, str. .................., nr........., bl. ....., ap........., jud. .................., identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia .................., la data de .................., in calitate de IMPRUMUTATOR

Subsemnatul(a)...................., cu domiciliul in localitatea ............, str. .................., nr........., bl. ....., ap........., jud. .................., identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia .................., la data de .................., in calitate de IMPRUMUTAT

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2

Imprumutul sumei de ........... lei/USD pana la data de .............

Plata unei dobanzi in valoare de............lei/USD de catre imprumutat, la data prevazuta in prezentul contract pentru rambursarea imprumutului.

III. GARANTII

Art. 3

Imprumutatul constituie in favoarea imprumutatorului, in vederea garantarii restituirii sumei imprumutate, un drept de ipoteca asupra imobilului situat in ............................, compus din ................................

Imobilul descris mai sus se afla in proprietatea imprumutatului, in baza contractului de de proprietate ....................... autentificat sub nr. ........ din .............. si este evaluat la suma de ........................ lei.

IV. OBLIGATII SI DREPTURI

Art. 4

a) Obligatiile imprumutatorului:

- nu va putea cere restituirea imprumutului inainte de termenul stabilit de parti in prezentul contract

b) Obligatiile imprumutatului:

- va restitui imprumutul la termenul convenit in prezentul contract.

c) Drepturile imprumutatului:

- poate restitui suma si inainte de termenul de rambursare a acesteia.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 4

In cazul nerambursarii imprumutului la scadenta, imprumutatorul va fi in drept sa ceara executarea silita asupra autoturismului debitorului, fara somatie, punere in intarziere sau chemare in judecata.

V. EXECUTAREA SILITA A CONTRACTULUI

Art. 5

Potrivit art. 66 din Legea nr. 36/1995, prezentul contract are valoare de titlu executoriu la data exigibilitatii creantei.

VI. FORTA MAJORA

Art. 6

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate

VII. LITIGII

Art. 7

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract sunt suportate de ................

Prezentul contract s-a incheiat pe data de ..............,in ... exemplare

 

 

IMPRUMUTAT                        IMPRUMUTATOR

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de imprumut cu garantie imobiliara au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de imprumut cu garantie imobiliara va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !