Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare-cumparare comerciala Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare-cumparare comerciala

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare-cumparare comerciala

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare comerciala in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare comerciala download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare-cumparare comerciala in format pdf, word, doc

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

numarul ......... ziua ... luna ... anul ...

1. PARTILE CONTRACTANTE

Societatea comerciala cu sediul in ..................... telefon .... fax .... e-mail ....... inmatriculata la Registrul Comertului din orasul ........ sub numarul .... , cod fiscal numarul ....... titulara a contului numarul ........ deschis la Banca ........... reprezentata de domnul/doamna ....... care are functia de ........ in calitate de VANZATOR

si

Societatea comerciala ............ cu sediul in ................ telefon ........ fax ....... e-mail ....... inmatriculata la Registrul Comertului din orasul .... sub numarul ....., cod fiscal numarul ....... titulara a contului numarul ........ deschis la Banca ............. reprezentata de domnul/doamna ......... care are functia de ........ in calitate de CUMPARATOR

au convenit incheierea acestui contract de vanzare-cumparare comerciala cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Vanzatorul se obliga sa vanda, iar cumparatorul se obliga sa cumpere marfurile prevazute in anexa numarul 1 care cuprinde descrierea si individualizarea acestora, cantitatile, calitatile, preturile, termenele de livrare si valorile asa cum acestea au fost negociate si convenite de parti.

Art. 2. Operatiunea de comercializare a marfurilor ce fac obiectul prezentului inscris se desfasoara cu respectarea cerintelor legale de autorizare (licenta numarul .. data ..... eliberata de ... brevet numarul ......... emis de ..., atestat numarul .... emis de ... s.a.).

Art. 3. Vanzatorul si cumparatorul se obliga sa se instiinteze reciproc si sincer cu privire la destinatia marfurilor, la nevoile pe care acestea urmeaza sa le satisfaca, si precautiile pe care le impune utilizarea lor; cumparatorul se obliga sa respecte instructiunile de utilizare a marfurilor.

Vanzatorul precizeaza ca marfa satisface nevoia cumparatorului de ..............

.............................................................................................

si pune in vedere cumparatorului necesitatea respectarii urmatoarelor restrictii de utilizare ...................

III. AMBALAREA, MARCAREA, ETICHETAREA SI TIMBRAREA MARFURILOR

Art. 4. Vanzatorul se obliga sa ambaleze marfurile in ambalaje adecvate care sa permita transportarea marfurilor de o asemenea maniera incat sa nu-l pagubeasca pe cumparator.

Marfurile se vand impreuna cu ambalajele care trec in proprietatea cumparatorului. In pretul marfurilor a fost inclusa si contravaloarea ambalajelor.

Art. 5. Vanzatorul se obliga sa predea marfurile marcate, etichetate si timbrate potrivit cerintelor legale si precautiilor care se impun referitoare la securitatea marfurilor s.a.

IV. RECEPTIA, FACTURAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR

Art. 6. Vanzatorul se obliga sa predea si cumparatorul se obliga sa preia marfurile la termenele de livrare prevazute in anexa numarul 1 la contract.

In cazul in care vanzatorul nu preda marfurile la termenele de livrare scadente, va suporta penalitati de intarziere sau nelivrare de ...% pe zi intarziere, calculate la valoarea marfurilor nelivrate.

Daca cumparatorul nu preia marfurile la termenele de livrare scadente prevazute in anexa numarul 1, acesta va suporta penalitati de ...% pe zi intarziere, calculate la valoarea marfurilor nepreluate.

Art. 7. Marfurile vor fi preluate si transportate de la depozitul apartinand ....... situat la adresa .......

Transportul marfurilor si cheltuielile de transport cad in sarcina ..............................

Mijloacele de transport sunt.

Cheltuielile de incarcare si descarcare vor fi suportate de .............

Art. 8. Receptia cantitativa si calitativa a marfurilor se va face de delegatul ..... la sediul ..... si va fi consemnata in procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa, care va fi datat, semnat si stampilat de delegatii imputerniciti ai partilor.

In cazul marfurilor deteriorate, deficientelor cantitative si/sau calitative vanzatorul se obliga sa inlocuiasca marfurile necorespunzatoare si/sau sa completeze deficientele cantitative.

Art. 9. Vanzatorul se obliga, odata cu predarea marfurilor, sa inmaneze urmatoarele documente: procesul verbal de receptie, facturile semnate, datate si stampilate de ambele parti, avizele de insotire, certificatele necesare (calitate, garantii, fito-sanitare, prescriptii tehnice, indicatii de utilizare, prospecte, buletine de analiza etc.).

Art. 10. La data preluarii marfurilor, proprietatea asupra marfurilor si riscurile se transmit de la vanzator la cumparator.

V. PRETUL, INSTRUMENTE DE PLATA, PENALITATI

Art. 11. Cumparatorul se obliga sa plateasca preturile asa cum sunt negociate, convenite si prevazute in anexa numarul 1 la contract.

Art. 12. Plata se va face pe baza facturilor emise de vanzator si semnate de cumparator. In preturile marfurilor au fost incluse si taxele TVA - aferente.

Art. 13. Cumparatorul se obliga sa deconteze fiecare factura in termen de .... zile de la data emiterii acesteia, acesta constituind scadenta platii.

Daca cumparatorul nu plateste la scadenta, va suporta penalitati de intarziere in decontare ...% pe zi intarziere, calculate la suma datorata.

Art. 14. Instrumentul de plata agreat de vanzator este ......................

Art. 15. Vanzatorul poate majora pretul marfurilor in raport de (se va descrie sistemul de referinta) .................................................

Vanzatorul se obliga sa-l instiinteze in scris pe cumparator cu privire la intentia de majorare a preturilor si sa-i aduca la cunostinta preturile majorate ale marfurilor.

Cumparatorul se obliga sa raspunda in scris daca accepta sau nu preturile astfel majorate.

VI. GARANTII

Art. 16. Vanzatorul se obliga sa-l garanteze pe cumparator impotriva evictiunii totale sau partiale.

Daca va avea loc evictiunea totala, vanzatorul se obliga sa plateasea: pretul, fructele, cheltuielile de judecata si daunele interese.

Daca va avea loc evictiunea partiala, cumparatorul va avea dreptul sa ceara desfiintarea vanzarii sau mentinerea acesteia cu plata de daune interese.

Art. 17. Vanzatorul il garanteaza pe cumparator contra viciilor aparente si ascunse ale marfurilor vandute pe o perioada de ..... zile/luni, calculata de la data preluarii marfurilor, el raspunzand in perioada de garantie acordata.

Art. 18. Cumparatorul este dator sa denunte vanzatorului viciile aparente in termen de 2 zile de la preluarea marfurilor iar viciile ascunse in termen de 2 zile de la descoperirea lor.

Vll. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 19. Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute intocmai si intrutotul cu buna credinta, sinceritate si seriozitate.

Art. 20. Ambele parti se obliga sa urmareasea si sa se informeze reciproc asupra derularii contractului.

Art. 21. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor.

Art. 22. Neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea cu intarziere a obligatiilor comerciale asumate in prezentul contract angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in conditiile Codului Comercial completat cu Codul Civil.

VIII. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Art. 23. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca cu cerinta notificarii partenerului contractual in termen de ..... zile de la aparitie si a dovedirii cazului de forta majora prin certificarea acestuia de Camera de Comert si Industrie in termen de ........ zile de la aparitia cazului de forta majora.

De asemenea, partea, care invoca cauza de forta majora, se obliga sa comunice partenerului contractual, in termen de .... zile de la .... data incetarii cauzei de forta majora.

In cazul in care situatia de forta majora depaseste o durata de ............. opereaza in favoarea fiecareia dintre parti dreptul de reziliere a contractului.

Cazul fortuit ca si forta majora este exonerator de raspundere.

 

 

IX. LITIGII

 

 

Art. 24. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

X. ALTE CLAUZE

Art. 25 ..................................................................................................

Pentru vanzator acest contract este semnat de domnul/doamna ..................... conform actului de imputernicire numarul .... data ..... si pentru cumparator contractul este semnat de domnul/doamna ..................... conform actului de imputernicire numarul ..... data .....

Prezentul contract de vanzare cumparare comerciala cuprinde ......... file, fiecare semnata, datata si stampilata si anexa numarul 1 care face parte integranta din prezentul inscris si care se refera la denumirea si individualizarea marfurilor, cantitati, calitati, termene de livrare si valori.

Anexa este semnata, datata si stampilata de parti si contine ..... file.

Contractul si anexa au fost incheiate in .... exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Data incheierii contractului Locul incheierii contractului Semnaturile partilor contractante

ziua .. luna .. anul La sediul .... Semnatura vanzatorului .... L.S.

Semnatura cumparatorului .. L.S.

 

 

ANEXA NUMARUL 1

 

 

LA CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

numarul ... /data ....

Partile contractante:

Societatea comerciala ............, in calitate de vanzator, se obliga sa vanda

si

Societatea comerciala ............, in calitate de cumparator, se obliga sa cumpere

marfurile descrise in cantitatile, calitatile, termenele de livrare, preturile si valorile precizate in cele ce urmeaza:

--------------------------------------------------------------------------------

|Marfurile - | | | Termen | Pret unitar | |

|denumiri, | Cantitate | Calitate | de | (TVA | Valoarea |

|sortimente, | | | livrare | inclusa) |( TVA inclusa |

|individualizare | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Semnaturile partilor contractante

 

 

Semnatura vanzatorului                        Semnatura cumparatorului

.................... L.S.                                   ..................... L.S.

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

bello

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

Folositor

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

foarte folositor

- dan creimerman (neverificat) - 8 ani ago.

DDD

- Anonymous (neverificat) - 4 ani ago.

a

- a (neverificat) - 3 ani ago.

a

- a (neverificat) - 3 ani ago.

bun

- Eugen (neverificat) - 3 ani ago.

E FOARTE BUN

- BURSUC ROXANA ELENA (neverificat) - 3 ani ago.

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

foarte bun

- alexandru (neverificat) - 3 ani ago.

vecinul, tatal meu, nu stiu cum sa va zic doar dati_mi voie, deci, daca tatal meu doreste sa imi cumpere o casa, trebuie sa fac eu plata catre vanzator din contul meu? sau o poate face el din contul lui si e trecuta pe numele meu? Corect, dar sunt pe un drum. Multumesc nenea Download

- Urmatorul Miti ... (neverificat) - 3 ani ago.

util

- istvan (neverificat) - 2 ani ago.

c

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Dupa ce descarc.

- Suciu Vasile (neverificat) - 2 ani ago.

util

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

foarte ok

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

ok

- Catalin Constantin (neverificat) - 1 an ago.

FOARTE BUN

- Stefan Dragoi (neverificat) - 1 an ago.

UTIL

- KMY JACK (neverificat) - 1 an ago.

-

- Anonymous (neverificat) - 5 luni ago.

OK

- Neagu Paul (neverificat) - 2 luni ago.

folositor

- Lia (neverificat) - 2 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare-cumparare comerciala au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare-cumparare comerciala va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !