Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare-cumparare (model 2) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare-cumparare (model 2)

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare-cumparare (model 2)

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare (model 2) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare (model 2) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare-cumparare (model 2) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

Nr. .... din ................

I. PARTILE CONTRACTANTE:

Societatea Comerciala ...................................., cu sediul in .............., str. ..............., nr. ..., cod postal ......, tel/fax ............, cont virament nr. .............., deschis la ........... sucursala ............., cont pentru unitati publice nr. ........... deschis la ..................., cod fiscal .........., reprezentata prin .............................................., in calitate de VANZATOR,

si

Societatea Comerciala ...................................., cu sediul in .............., str. ..............., nr. ..., cod postal ......, tel/fax ............, cont virament nr. .............., deschis la ..................., cod fiscal .........., reprezentata prin .............................................., in calitate de CUMPARATOR,

incheie urmatorul contract de vanzare-cumparare:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art.1. Vanzatorul se obliga sa livreze, iar cumparatorul sa primeasca si sa achite pretul produselor livrate, in sortimentele si cantitatile mentionate in anexa care face parte integranta din prezentul contract.

III. TERMENE DE LIVRARE:

Art.2. Livrarea se va face la termenele stabilite in anexa la contract.

Art.3. Valabilitatea contractului expira la data de ............., existand posibilitatea prelungirii prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

IV. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA:

Art.4. Pretul produselor este cel prevazut in anexa la contract.

Art.5. Pretul este prevazut in ..., la cursul BNR al zilei facturarii.

Art.6. Pretul se va plati la livrarea produselor.

Art.7. Pentru neplata la scadenta a produselor constatate corespunzatoare, cumparatorul va plati vanzatorului penalitati de 0,15% pe zi din valoarea facturilor neachitate, intarziere in compensare cu penalitati de 0,15% pe zi intarziere din valoarea produselor nelivrate.

Art.8. O data cu lansarea comenzii, cumparatorul considera ca are asigurate mijloacele de plata.

Art.9. Valoarea indicata in contract este informativa, deoarece preturile se negociaza periodic.

Art.10. Plata pretului produselor livrate se va realiza prin compensari cu creante in PETROM.

V. EXPEDIERE - TRANSPORT - RECEPTIE:

Art.11. Produsele vor fi livrate la cererea cumparatorului, fie prin CFR, situatie in care conditia de livrare este franco-vagon statie de expeditie, fie cu mijloace auto, conditia de livrare in acest caz fiind franco-depozit-vanzator. Livrarea produselor CFR se face la statia ............

Art.12. Cheltuielile de expeditie si incarcare sunt suportate de vanzator, acestea fiind cuprinse in pretul negociat al produsului, iar cheltuielile de transport pe CFR sunt suportate de cumparator.

Art.13. Produsele vor fi insotite de urmatoarele documente: aviz de expediere, scrisoare de trasura, certificat de calitate.

Art.14. Livrarea produselor se face pe baza autoreceptiei. Cumparatorul va reclama lipsurile cantitative sau calitative in termen de 15 zile de la data primirii si receptionarii produselor in care sens va proceda in scris la instiintarea vanzatorului. Vanzatorul va trimite delegat la sediul cumparatorului pentru lipsurile reclamate in termen de 5 zile de la data primirii adresei de instiintare.

VI. GARANTII:

Art.15. Garantia marfurilor va fi asigurata de certificat de calitate care atesta incadrarea produselor in normele tehnice si standardele de calitate pe o perioada de 1 an calculata de la data livrarii.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA:

Art.16. Pentru nerespectarea totala sau partiala a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune-interese.

Art.17. Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa, sub sanctiunea platii de daune-interese.

VIII. FORTA MAJORA:

Art.18. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, impunandu-se notificarea scrisa prealabila care se va efectua in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora.

IX. LITIGII:

Art.19. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, se va apela la instantele judecatoresti competente.

X. CLAUZE SPECIALE:

Art.20. Rezilierea contractului se face cu acordul ambelor parti, cu conditia sa existe o informare reciproca cu 30 de zile anterioara termenului de livrare. Inauntrul acestui termen, beneficiarul va putea cere rezilierea contractului, suportand toate cheltuielile aferente operatiunilor efectuate pentru executarea produsului, pana la data rezilierii.

Art.21. Pregatirea produselor pentru livrare, etichetarea si poansonarea lor se va face potrivit standardelor si normelor interne in vigoare sau conform conventiei partilor inscrisa in specificatia la contract.

Art.22. Specificatia anexata face parte integranta din prezentul contract.

Art.23. Din proiectul de contract s-au inaintat 2 exemplare la beneficiar in vederea semnarii. Beneficiarul este obligat sa restituie un exemplar semnat in termen de 10 zile de la primire.

Art.24. Modificarea clauzelor contractuale se poate face numai cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional.

 

Vanzator,           Cumparator,

 

 

................. ..................

 

 

 
 
 

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare-cumparare (model 2) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare-cumparare (model 2) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !