Formulare Acte - Model download gratuit Statut fundatie (I) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Statut fundatie (I)

Taburi primare

Download Model de Statut fundatie (I)

Download formular Model de Statut fundatie (I) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Statut fundatie (I) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Statut fundatie (I) in format pdf, word, doc

FUNDATIA ................. STATUT

I. DENUMIREA, MEMBRII FONDATORI, FORMA JURIDICA, DURATA, PATRIMONIUL SI SEDIUL

Art.1. Urmatorii: - ..........., cetatean roman, domiciliat in localitatea ......., str. ........, nr. ., bl. ., sc. ., et. ., ap. ., sector/judet ....., legitimat cu .. seria ., nr. ., eliberat la data de ..... de Politia ......; - ..........., cetatean roman, domiciliat in localitatea ......., str. ........, nr. ., bl. ., sc. ., et. ., ap. ., sector/judet ....., legitimat cu .. seria ., nr. ., eliberat la data de ..... de Politia ......; - ..........., cetatean roman, domiciliat in localitatea ......., str. ........, nr. ., bl. ., sc. ., et. ., ap. ., sector/judet ....., legitimat cu .. seria ., nr. ., eliberat la data de ..... de Politia ......; - ..........., cetatean roman, domiciliat in localitatea ......., str. ........, nr. ., bl. ., sc. ., et. ., ap. ., sector/judet ....., legitimat cu .. seria ., nr. ., eliberat la data de ..... de Politia ......; - ..........., cetatean roman, domiciliat in localitatea ......., str. ........, nr. ., bl. ., sc. ., et. ., ap. ., sector/judet ....., legitimat cu .. seria ., nr. ., eliberat la data de ..... de Politia ......, tinand seama de prevederile art. 969 C. civ., ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 si ale altor dispozitii legale pertinente, am hotarat constituirea Fundatiei ................

 

Art. 2. Fundatia pe care, prin buna intelegere, partile sus-numite am constituit-o, va purta numele de Fundatia ........................, denumita in continuare ....................

Art. 3. Patrimoniul initial al fundatiei se compune din suma de ........, depusa in contul fundatiei deschis la Banca ...........

Art. 4. Din punctul de vedere al formei juridice, .......... este, potrivit legii, o fundatie nonprofit, nonguvernamentala, apolitica, cu personalitate juridica, cuprinzand persoane fizice si persoane juridice.

Art. 5. Fundatia se constituie pe o perioada nedeterminata.

Art. 6. Sediul fundatiei se afla fn localitatea ......., str. ......., nr. ., sector/judet .......

 

II. SCOPUL FUNDATIEI

Art. 7. .......... este o organizatie nonprofit, care urmareste ......... si are ca obiect de activitate: - promovarea si intretinerea colaborarii in plan stiintific si practic cu alte fundatii si asociatii cu obiect de activitate asemanator, din tara si strainatate; - colaborarea stiintifica cu toate tipurile de forme asociative, in vederea eficientizarii activitatii acestora din urma; - acordarea de burse pentru studii membrilor asociati, in vederea cresterii pregatirii profesionale a acestora; - acordarea de asistenta de specialitate, activitate desfasurata in cadrul grupurilor de specialitate constituite in cadrul fundatiei conform prezentului statut; - organizarea de colocvii, simpozioane, conferinte, dezbateri si cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe, avand ca obiect relansarea ...... in domeniul ......., precum si dezvoltarea unitatilor de tip asociativ din domeniul .......; - editeaza publicatii proprii si de specialitate.

Art. 8. Schimbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de majoritatea fondatorilor in viata. Daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, schimbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. In toate cazurile schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

III. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA FUNDATIEI

Art. 9. Organele fundatiei sunt:

a) consiliul director;

b) comisia de cenzori.

Art. 10. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia. Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitand urmatoarele atributii:

a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatilor financiare anuale;

c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) infiintarea de filiale;

e) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama fundatiei;

f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;

h) modificarea statutului fundatiei; i) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut. Consiliul director isi elaboreaza un regulament intern de functionare.

Art. 11. Consiliul director se compune din __________(cel putin 3)membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.

Art. 12. Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar________ de membri (numarul trebuie sa fie impar).

Art. 13. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul fundatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului director;

c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de consiliul director.

 

IV. VENITURI SI CHELTUIELI

Art. 14. Veniturile ....... provin din: - taxe de inscriere si cotizatii ale membrilor .........; - sponsorizari din partea unor persoane fizice si juridice din Romania sau din strainatate, pentru realizarea scopurilor .........; - liberalitati (donatii si testamente) ale persoanelor fizice si juridice romane si straine; - vanzarea publicatiilor proprii si a celor obtinute prin schimb; - sprijin financiar acordat fundatiei de catre beneficiarii serviciilor si lucrarilor executate acestora de catre fundatie; - venituri realizate din proprietatile fundatiei (contracte de tip civil - subinchirieri de localuri-proprietate a fundatiei); - taxe pentru participarea la cursuri sau alte activitati organizate de fundatie sau in cooperare.

Art. 15. ......... nu realizeaza profit. Veniturile obtinute de fundatie se folosesc exclusiv in vederea realizarii scopurilor prevazute la art. 7 din prezentul statut, inclusiv intretinerea aparatului organizatoric al fundatiei: plata salariilor personalului angajat si indemnizatiile acordate membrilor Consiliului director si, respectiv, comisiei de cenzori.

Art. 16. Anul financiar incepe la data de 1 ianuarie a fiecarui an si se incheie la data de 31 decembrie, cu exceptia primului an, cand incepe la data isegistrarii ....... ca persoana juridica.

Art. 17. Activitatea economico-financiara a ....... se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul director. V. MODIFICAREA STATUTULUI FUNDATIEI Art.

18. Modificarea statutului fundatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei.

Art. 19. Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de procesul-verbal al Consiliului director, in forma autentificata, iar in cazul modificarii sediului, de procesul-verbal al sedintei Consiliului director, in forma autentificata.

Art. 20. Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si inscrierea modificarii se intreprind de Consiliul director. Pentru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor Consiliului director.

Art. 21. Mentiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla vechiul sediu, cat si in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu.

VI. MEMBRI FONDATORI. MEMBRI DE ONOARE. CALITATEA DE MEMBRU - DOBANDIRE, EXERCITARE, INCETARE

Art. 22. Calitatea de membru fondator este dobandita de drept de persoanele mentionate la art.1, cu toate drepturile si obligatiile ce rezulta din lege si din prezentul statut.

Art. 23. Membrii fondatori beneficiaza de toate drepturile de care beneficiaza membrii ordinari stabilite la art. 27 din prezentul statut, la care se adauga dreptul de a pastra calitatea de membru fondator pana la desfiintarea ......

Art. 24. Membrii fondatori au toate obligatiile prevazute in sarcina membrilor ordinari stipulate la art. 28 din prezentul statut.

Art. 25. Consiliu director poate invita orice persoana care are - in acceptia sa - o contributie exceptionala in practica sau cercetare, sa fie membru de onoare pe o perioada determinata. Membrii de onoare vor beneficia de toate drepturile unui membru ordinar stabilite la art. 27 din prezentul statut, cu exceptia dreptului la vot.

Art. 26. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea cererii de inscriere de catre Consiliul director, prin votul a doua treimi din numarul membrilor prezenti. Admiterea ca membru va fi precedata de depunerea de catre solicitant a unei cereri de inscriere si a unui C.V.

Art. 27. Membrii fundatiei au urmatoarele drepturi: - dreptul de a vota si de a fi ales in cadrul organelor de conducere ale fundatiei; - dreptul de a sustine membrii individuali in vederea alegerii acestora in organele de conducere; - dreptul de a participa la toate activitatile pe care le intreprinde ..... in vederea realizarii scopului sau.

Art. 28. Membrii fundatiei au urmatoarele obligatii: - sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului statut; - sa intreprinda, in calitate de membru al ........, numai acele acte si fapte care sa nu contravina scopului acesteia; - sa plateasca cotizatiile stabilite de Consiliul director a fundatiei la termenele stabilite de aceasta. Cotizatiile se vor plati lunar si, in baza hotararii Consiliului director, trimestrial.

Art. 29. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii: - deces; - renuntare la calitatea de membru; - excludere din fundatie, in baza unor fapte ce nu concorda cu scopul ....... si cu interesele acesteia, cu hotararea unei majoritati de doua treimi din numarul de membri ai Consiliului director. - incetarea fundatiei; - orice alta cale prevazuta de lege. VI. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA FUNDATIEI

Art. 30. Fundatia se dizolva: a) de drept; b) prin hotararea judecatoriei.

Art. 31. Fundatia se dizolva de drept prin imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop, precum si in situatia imposibilitatii constituirii Consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Consiliul director trebuia constituit.

Art. 32. Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul fundatiei.

Art. 33. Dizolvarea fundatiei prin hotarare judecatoreasca se face in conditiile art. 56 din Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 34. Lichidarea fundatiei se va face cu respectarea dispozitiilor legale din Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 35. Intregul activ al fundatiei se va atribui, dupa lichidare, unei alte fundatii sau societati nepatrimoniale avand un obiect de activitate similar sau apropiat celui al fundatiei lichidate, dupa cum va hotari Consiliul director, cu respectarea prevederilor legii.

VII. DISPOZITII FINALE

Art. 36. ......... are stampila si insemne proprii.

Art. 37. Prezentul statut este valabil pe toata durata ......., modificarea sau completarea sa urmand a se face in forma scrisa si cu indeplinirea conditiilor legale de fond si de forma. Membrii ......... recunosc prin aderare prevederile prezentului statut.

Art. 38. ......... sau membrii acesteia pot participa in consiliile de administratie ale altor organisme nepatrimoniale, societati agricole etc.

Art. 39. Prevederile prezentului statut se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare aplicabile in materia fundatiilor.

Art. 40. Membrii fondatori vor face toate demersurile pentru inscrierea acestei fundatii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 

 

Membri fondatori ................ ................

  
 
     
 
 
 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Ok

- marius (neverificat) - 6 ani ago.

.

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

OK

- Marian (neverificat) - 8 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Statut fundatie (I) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Statut fundatie (I) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !