Formulare Acte - Model download gratuit Statut fundatie (II) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Statut fundatie (II)

Taburi primare

Download Model de Statut fundatie (II)

Download formular Model de Statut fundatie (II) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Statut fundatie (II) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Statut fundatie (II) in format pdf, word, doc

STATUTUL Fundatiei ...............................

Subsemnatul/Subsemnatii (Subscrisele)

a) .................................... , identificat cu BI/CI, seria ...... , nr ................... , eliberat de ............... , domiciliat in .................

b) .................................... , identificat cu BI/CI, seria ...... , nr ................... , eliberat de ............... , domiciliat in .................

............................................................................................................

am hotarat realizarea Fundatiei .................................. in conditiile stabilite in prezentul Statut.

Cap. I: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL FUNDATIEI

Art. 1

Fundatia ................... este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, apolitica, nonguvernamentala si nonprofit, infiintata in temeiul O.G. nr. 26/2000.

Art. 2

Durata de functionare a fundatiei este nelimitata/este de ......... ani.

Art. 3

Fundatia ................. are sediul in ................................... .

Fundatia poate infiinta filiale in tara.

Cap. II: SCOPUL SI ACTIVITATILE FUNDATIEI

Art. 4

Fundatia ............... este o institutie avand drept scop organizarea unor activitati de ............................ .

Art. 5

Pentru realizarea acestui scop, fundatia va desfasura urmatoarele activitati:

...................................................

....................................................

Cap. III: MEMBRII FUNDATIEI. Dobandirea si pierderea calitatii de membru

Art. 6

Au calitatea de membri ai Fundatiei:

- membrii fondatori;

- membrii de onoare.

Art. 7

Membrul/Membrii fondator/i al/ai fundatiei este/sunt:

........................ , identificat cu BI/CI seria .. nr ................... , domiciliat in ..........................,

........................ , identificat cu BI/CI seria .. nr ................... , domiciliat in .......................... .

Pentru a asigura scopul pentru care au solicitat inscrierea fundatiei si pentru a asigura prin profitul moral si profesional cresterea prestigiului fundatiei, fondatorii sunt obligati sa constituie patrimoniul social de fondare.

Art. 8

Membrii aderenti sunt persoanele care adera la fundatie ulterior constituirii sale legale, in conditiile prezentului statut. Membru aderent poate fi orice persoana fizica/juridica legal constituita, cu deplina capacitate de exercitiu si folosinta, romana sau straina.

Art. 9

Membru de onoare poate fi orice persoana fizica romana sau straina, care se poate bucura de o apreciere deosebita din partea membrilor fondatori si aderenti ai fundatiei, datorita activitatii sale profesionale.

Art. 10

Primirea de noi membri in cadrul fundatiei se face prin semnarea unei adeziuni, dupa aprobarea acesteia de catre organul deliberativ.

Art. 11

Incetarea calitatii de membru are loc:

- la cerere;

- prin deces sau punere sub interdictie;

- prin suspendare temporara decisa de Consiliul Director si inmanata in scris respectivului membru, in cazul savarsirii unor fapte indreptate impotriva intereselor fundatiei.

- prin excluderea definitiva, hotarata exclusiv de organul deliberativ, pentru fapte culpabile savarsite impotriva intereselor fundatiei.

Motivarea hotararii este obligatorie.

Cap. IV: DREPTURILE MEMBRILOR FUNDATIEI

Art. 12

Membrul fondator al fundatiei are urmatoarele drepturi:

- de a participa la sedintele organului deliberativ;

- de a pune in discutie, prin includerea pe ordinea de zi a sedintei organului deliberativ, a oricarui subiect care are legatura cu activitatea fundatiei;

- de a vota asupra oricaror probleme puse in discutia organului deliberativ, in cadrul sedintelor acestui organ;

- de a-si exprima dezacordul fata de hotararile organului deliberativ sau deciziile organului executiv;

- de a accede, in urma votului organului deliberativ, in oricare din functiile din cadrul organului executiv;

- de a convoca, in conditiile prezentului statut, sedinta organului deliberativ;

- de a cere, pe cheltuiala proprie, sa i se puna la dispozitie copii dupa actele fundatiei (hotarari, decizii, regulamente etc.);

- de a participa la toate actiunile organizate de fundatie;

- de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii actiunilor statutare ale fundatiei, mijloacele aflate in patrimoniul fundatiei;

- de a renunta la calitatea de membru.

Art. 13

Membrii de onoare ai fundatiei au urmatoarele drepturi:

- de a participa, fara drept de vot, la sedintele organului deliberativ;

- de a participa la toate actiunile organizate de fundatie;

- de a fi informati asupra tuturor actiunilor organizate de fundatie;

- de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii obiectivelor fundatiei, mijloacele aflate in patrimoniul acesteia;

- de a renunta la calitatea de membru.

Cap. V: OBLIGATIILE MEMBRILOR FUNDATIEI

Art. 14

Obligatiile membrilor fundatiei sunt urmatoarele:

- de a achita cotizatia stabilita prin actele fundatiei;

- de a se supune hotararilor si deciziilor organelor fundatiei;

- de a nu folosi bunurile fundatiei in scopuri personale sau contrare hotararilor sau deciziilor organelor fundatiei;

- de a se abtine de la orice fel de declaratii sau actiuni publice personale care ar prejudicia in vreun fel imaginea fundatiei;

- de a participa si de a se implica activ in actiunile initiate de fundatie, cu exceptia membrilor de onoare;

- de a nu initia actiuni, fara imputernicire din partea unuia din organismele fundatiei, care ar putea implica in vreun fel fundatia.

Art. 15

Membrii fundatiei sunt raspunzatori, sub toate formele pe care le imbraca raspunderea, pentru daunele produse, sau care le-ar fi putut produce fundatiei prin fapta lor, in cazul neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii dintre cele prevazute la articolul precedent, sau in actele elaborate ulterior de catre fundatie, in baza prezentului statut.

Cap. VI: ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art. 16

Fundatia are urmatoarele organe:

- Consiliul Director;

- Cenzorul/Comisia de Cenzori;

A. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 17

Consiliul Director este organul de conducere si de administrare al Fundatiei.

Art. 18

Consiliul Director este format din: .................. (cel putin trei membri desemnati de fondator/fondatori, la momentul constituirii fundatiei).

Consiliul Director este ales de catre membrul/membrii fondatori pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pentru inca o perioada de patru ani.

Art. 19

Consiliul Director exercita urmatoarele atributii:

- stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

- alegerea si revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;

- infiintarea de filiale;

- incheierea de acte juridice in numele si pe seama fundatiei;

- executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

- aprobarea organigramei si a strategiei de personal;

- modificarea statutului fundatiei;

- elaborarea unui regulament intern de functionare;

- alte atributii prevazute de lege sau statut.

Prin exercitarea acestor atributii se asigura realizarea scopului si obiectivelor Fundatiei.

Art. 20

Consiliul Director se intruneste de regula o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 21

Deciziile Consiliului Director, se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti ai acestor organisme, in conditiile unui cvorum de minim jumatate din membrii lor.

Membrii Consiliului Director, nu pot fi reprezentati in sedintele acestor organisme.

B. CENZORUL/COMISIA DE CENZORI

Art. 22

Cenzorul/Comisia de Cenzori este organul de control financiar intern al fundatiei.

Art. 23

Cenzorul fundatiei/Membrii comisiei de cenzori este/sunt:

..............................................

Cenzorul este numit de Consiliul Director pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pentru inca o perioada de patru ani.

Art. 24

Atributiile cenzorului/Comisiei de cenzori sunt urmatoarele:

- verifica modul in care este administrat patrimoniul Fundatiei;

- intocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului Director;

- poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

- indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul Director.

Cap. VII: PATRIMONIUL

Art. 25

Patrimoniul initial al fundatiei este de ............... .

Art. 26

Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele fundatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor fundatiei.

Art. 27

Veniturile Asociatiei pot proveni din:

- dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale

- dividendele Societatilor comerciale infiintate de asociatie

- venituri realizate din activitati economice directe

- donatii, sponsorizari sau legate

- alte venituri.

Art. 28

Fundatia poate deschide conturi in lei si in valuta in orice banca din tara sau strainatate conform legilor in vigoare.

Cap. VIII: DIZOLVAREA SI LICHIDAREA FUNDATIEI

Art. 29

Fundatia se dizolva:

- de drept;

- prin hotarare judecatoreasca.

Art. 30

Fundatia se dizolva de drept in urmatoarele cazuri:

- implinirea duratei pentru care a fost constituita;

- realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de trei luni de la constatarea unei astfel de situatii nu se produce schimbarea acestui scop;

- imposibilitatea constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care consiliul director trebuia constituit.

Art. 31

Bunurile ramase in urma lichidarii Fundatiei vor fi transmise catre persoane juridice de drept public sau privat cu scop identic sau asemanator.

Cap. IX: DISPOZITII FINALE

Art. 32

Fundatia poate infiinta filiale in oricare din orasele din Romania.

Art. 33

Fundatia se poate asocia cu alte organizatii de profil, sau adera la alte organizatii cu obiective similare, din tara sau strainatate.

Art. 34

Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu legile in vigoare.

Art. 35

Fundatia dispune de cont bancar, stampila, sigiliu, insigna si emblema, proprii.

 

 

SEMNATURA

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

excelent

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

<a href=https://yourdesires.ru/fashion-and-style/rest-and-tourism/1546-kak-vybrat-palatku-chetyre-kriterija.html>Как выбрать палатку: четыре критерия</a> или <a href=https://yourdesires.ru/fashion-and-style/quality-of-life/938-kak-privesti-figuru-v-poryadok-10-sposobov.html>Как привести фигуру в порядок: 10 способов</a>

https://yourdesires.ru/finance/career-and-business/900-hranenie-dokumentov-po-dostupnoy-cene-v-moskve.html

- nisrek (neverificat) - 2 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Statut fundatie (II) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Statut fundatie (II) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !